ديار اشك
خلوت من ( ۶ )

                                                   مناجات

الهي اين سوز ما امروز درد آميز است  

                                                 نه طاقت به سربردن نه جاي گريز است

اين چه تيغ است كه چنين تيز است

                                                الهي درد مي دانم و دارو نمي دانم

الهي تو شفا ساز كه از اين معلولان شفايي آيد

                                               تو گشايشي ده كه از اين بنديان كاري نگشاي

به سامان آر كه سخت بي سامانيم               جمع دار كه بس پريشانيم

دانايي ده كه از راه نيفتيم                             بينايي ده كه در چاه نيفتيم

نگاه دار تا هران نشويم                                  براه دار تا پشيمان نشويم

بياموز تا راه از چاه بدانيم                               برافروز تا در تاريكي نمانيم

همه را از خود رهايي ده                                همه را با خود آشنايي ده

همه را از مكر اهريمن نگاه دار                        همه را از فتنه ي نفس آگاه ساز

از نفس بدم رهايي ده يا رب                            از قيد خودم رهايي ده يارب

بيگانه ز آشنا و  خويشم گردان                         يعني به خود آشنايي ده يا رب

يارب ز شراب عشق سر مستم كن           و ز عشق خودت نيز كن و هستم كن

از هر چه بجز عشق تهي دستم كن                  يكباره به بند عشق پا بستم كن

الهي آنكه تو را دشمني آموخت سوخت

                                                   آنكس كه جوهر حيات شناخت لب دوخت

آنكه دم از بيگانه گي زد آشنايي نيا موخت

                                                  دل جايگاه مهرست نه جاي جوشش و كينه

جان از دوستي جان گيرد  وكينه با کینه         دوستي كليد در هاي بسته است

و مرحم دلهاي شكسته است             چه زيباست جهان اگه بينايي آموزيم

                 و چه مهربانن جهانيان اگر دريچه دل پر از عشق را بگشاييم

     ******************************************************

نیاز و تو خودم کشتم که هرگز  تا نشه پشتم 

زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم

من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمی گویم

به زیر ضربه های غم نیو فتد خم به ابرویم

مرا اینگونه گر خواهی دلت را آشیانم کن

من آن نشکستنی هستم بیا و امتحانم کن

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)