ديار اشك
 

                                زندگي و عشق

 

زندگي سراسر قصه وافسانه است و اين قصه وافسانه هاي تلخ و شيرين را پاياني نيست

 

قصه ي عشق سر چشمه ي قصه هاي زندگي است

 

با آغاز جواني شعله هاي عشق در نهان هر فردي زبانه ميكشد

 

و اين آتشي نيست كه تا واپسين دم عمر خا موش  گردد.

 

عشق است كه دلهاي افسرده و خا موش را گرم وفروزان ميسازد

 

عشق با شور و هيجانات جواني با سوز و گدازها با اشكها وخنده ها

 

و اميد ها و نوميديها همره است.

 

اغلب ما در زندگيمان يا عاشق هستيم يا عاشق شده ايم و يا معشوق كسي بوده ايم

 

و بهر صورت اعتراف ميكنيم كه:

                                                                             ((عشق از زندگي جدا نيست))

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)