ديار اشك
آسوده دلان

  آسوده دلان را غم شوريده سران نيست

 

  اين طايفه را غصه ي رنج دگران نيست

 

  اي هم وطنان باري اگر هست ببنديم

 

  اين ملك اقامتگه ما رهگذران نيست

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)