ديار اشك
صد دستگي

  اي واي در اين دار فنا خستگي ما

 

  چيزي نبود جز غم دلبستگي ما

 

  ما جمله اسيران من مايي خويشيم

 

  اينجاست همان علت صد دستگي ما

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)