ديار اشك
كاريكلماتور ( ۱ )

*قلبها در سراسر جهان به يك زبان تكلم مي كنند .

*زندگي هنر نقاشي است با مداد اما بدون پاكن .

*مهرباني كمابيش در هر دلي هست ولي در هر دستي نيست .

*هر چه ارتفاع پروازمان بيشتر شود در نظر آنان كه در زمين زندگي مي كنند كوچكتر خواهيم شد .

*ناراحتيها و رنجها مثل بچه ها هستند آنها فقط در اثر مراقبت و توجه ما بزرگ مي شوند .

*رياست شبيه يك صندلي راحتي لذتبخش است اما بلند شدن از روي آن خيلي سخت است .

*هر كودكي كه به دنيا مي آيد با خود نامه اي دارد كه در آن نوشته شده است : (( هنوز خداوند از انسان مايوس نشده است .))

*دوست داشتن خدا از ايمان آوردن به او دشوارتر است .

*موقع خطر . بوته هاي عذر سر سبز هستند .

*خيليها شبيه راديو هستند : مي گويند . نمي شنوند .

*خيلي از چشم ها . سوپر ماركت است .

*بعضيها فرياد مي كنند كه ديگران بلند حرف نزنند !

*خورشيد . عادلترين بخشنده است .

*ادعا ثروت فرومايگان است .

*خيليها را با آزادي مي بندند .

*من آنم كه هستم نه آنكه مي خواهم باشم .

*مردن تحميل است اما تحقير نيست .

*گفتم نشنيدي مي گويم نمي شنوي نخواهم گفت تا ... !

*خاموشي كيميا است .

*خيليها عينك مي زنند تا ببينند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)