ديار اشك
باران

                                               باران

 

باران كدورت خاك را از ذهن آينه مي راند

 

و در سراشيبی باريدن پنجره ها را به آينه بدل مي سازد

 

و در وحشانه رقص باران كه سنبله هاي گندم ترانه مي خوانند و می مانند

 

چرا فرار ؟ چرا چتر ؟

 

تنها آدمهاي آهني در  باران زنگ مي زنند !

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)