ديار اشك
خلوت من ( ۲ )

دلي دارم بلاي عشق و ديده                      مصيبتهاي دنيا رو كشيده

بميرم من واسه دوست دل شكسته                كه چون من خيري از دنيا نديده

من از اين شب شب هجران چه گويم            از اين گردونه گردون چه گويم

تو كه چشمات طبيب درد من نيست              من از دردهاي بي درمون چه گويم

غم و درد و پريشوني عزيمه                       كه مي دونم جدايي در كمينه

هزاران غم زدم خنجر به جونم                  چه گويم كار اين دنيا همينه

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)