ديار اشك
بهانه

                                                     بهانه

 

پرشكوهي و لطيفي مثل اوج ترانه

گرمي و زندگي بخشي مثل خواب جوانه

گرمي ات چشم خورشيد

نرمي ات موج مهتاب

پاكي ات روح گل ها

خوبي ات بيكرانه

مرغان نگاهم از افق هاي چشمم

آورند از برايت نامه ي عاشقانه

آمدم بي بهانه بار ديگر به سويت

ور بپرسي بگويم ؟ از تو بهتر چه بهانه

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)