ديار اشك
دين و دل

دين و دل بيك ديدن باختيم وخرسنديم

                                           

                                                                       در قمار عشق اي دل كي بود پشيماني

 

سجده بر بتي دارم راه مسجدم منما

                                           

                                                                       كافر ره عشقم من كجا مسلماني

 

ما ز دوست غير از دوستي مقصدي نميخواهيم

                                          

                                                                      حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني

 

زاهد بميخانه سرخ رو ز مي ديدم

                                           

                                                                        گفتمش مبارك باد ارمني   مسلماني

 

خانه ي دل ما را از كرم عمارت كن

                                            

                                                                       پيش از آنكه اين خانه رو نهد به ويراني

                                                                                                                                           

                                                                                                             ( شيخ بهائي)

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)