ديار اشك
اشكهايم

اشكهايم را بر مي دارم

                                        سبدي مي سازم از شبنم

به چه كس هديه كنم ؟

                                       كه بداند به صدف

                                                                            گهري هست هنوز ؟

آتش آهم را بر مي دارم

                                      از شقايق سبدي مي سازم

به چه كس هديه كنم ؟

                                      كه بداند              به دل خاكستر شرري هست هنوز !

                                                                                 

                                                                                   ( هما مير افشار )

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)