ديار اشك
کاريکلماتور ( ۳ )

درختان سازنده ي كبريت ها هستند و كبريت سوزنده ي درختان .

زندگي هم مانند شطرنج است كه اگر اشتباه كردي مات مي شوي .

مي خواستم بخندم اما حيف كه اشكها يم مثل من متظاهر نبودند .

آه بخار درياي غصه هاست و اشك باران آن .

برداشت نسبت مستقيم با زاويه ي ديد دارد .

تمام مردم دنيا به يك زبان سكوت مي كنند .

زندگي مانند كودكي است كه تا بخواب نرفته بايد كهواره اش را تكان داد .

هيچ لحظه اي از نيش عقربه هاي ساعت در امان نيست .

خورشيد روشنترين مثال براي مهربانيهاست .

برگها ي سوزني كاج نگاهها را به بهار مي دوزد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)