ديار اشك
قصهء گل

 

                                                    قصهء گل

گل گفت : عشقت را به چند بايد خريد

او گفت : به كوهي از غم

گل گفت : غمت را به چند بايد كشيد

او گفت : به دريايي از محنت

گل گفت : چگونه مرا دوست مي داري

او گفت : از همان كوه بگذرم به دريايش مي رسم

گل گفت : تا به كي مرا مي خواهي

او گفت : آن زمان كه قلبت را كوهي از سنگ

چشمانت را دريايي از اشك

و دلت را همچون گل پرپر بديدم

                                                                     شاعر : مژگان حسيني

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ فروردین ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)