ديار اشك
کاريکلماتور ( ۴ )

*قلم پر گو ترين اشيا است .

*فرش گلستاني است كه گلهاي هميشه بهار را در دل خود مي پروراند .

*يا درست حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن .

*انسان وقتي كه بلند حرف  بزند صدايش را مي شنوند اما و وقتي يواش حرف بزند گفته اش را مي شنوند .

*خانه جهل از آينه اي كه بتوانيم خود را در آن ببينيم خالي است .

*ساز دهني لبريز از حرف بود . اما كسي نبود كه آن را بنوازد .

*براي سرگرم كردن گلهاي كاغذ ديواري مدتهاست كه يك بلبل كوكي خريده ام .

*اگر پرنده نيستي بر پرتگاه آشيانه مساز!

*براي بسيار ديدن خود را نديدن لازم است !

*انتظار ذره بيني است كه با آن لحظه ها را بايد ديد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)