ديار اشك
بيا بنويسيم

بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

بيا بنويسيم كه خدا  ته قلب آينه س

مث شور فرياد يا نفس  تو حصار سينه س

با هميشه موندن وقتی كه هيچی موندنی نيست

اوج هر صدای عاشقه كه شكستنی نيست

با صدام ميام همه جا  تو رو می نويسم

روی آينه ی گريه هام  گونه های خيسم

ای كه معنی اسم تو آسمونه پاكه

ريشه ی صدا  نبض عشق  زير پوست خاكه

 بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

توی خواب خاك  ريشه ها  موسم شكفتن

هم صدای من  می خونن  وقت از تو گفتن

چشم بستمو  تو بيا  به سپيده واكن

با ترانه ی نفسات  باغچه رو صدا كن

با صدام ميام همه جا  تو رو می نويسم

روی آينه ی گريه هام گونه های خيسم

ای كه معنی اسم تو آسمونه پاكه

ريشه ی صدا  نبض عشق  زير پوست خاكه

 بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

با ترانه ی نفسات  من ترانه می گم

اسم تو مث يه غزل  عاشقانه می گم

بيا كه ديگه وقتشه  وقت برگشتنه

بوی پيرهنت كه بياد  لحظه ی ديدنه

با صدام ميام همه جا  تو رو می نويسم

روی آينه ی گريه هام گونه های خيسم

ای كه معنی اسم تو آسمونه پاكه

ريشه ی صدا  نبض عشق  زير پوست خاكه

 بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

                                                            شعر (اردلان سرافراز)

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)