ديار اشك
حکايت

                                               حكايت

 

عاشقي را گفتند تو مگر ديوانه اي كه چنين جسم نحيف را در راه معشوق بي وفا فنا

مي سازي ؟

آهي كشيد و گفت : از مجنون پرسيدن چرا نامت را مجنون گذاشته اند و به بيابان پناه برده اي ؟

پاسخ داد هر آن چه جسمم در بيابان سوزان بسوزد گرمي آن به حرارت عشق ليلي نرسد و چندانكه شعله هاي كشندهء آفتاب بر مغزم بتابد و كارم را به جنون كشاند هرگز به مرحله ايكه ليلي به خاطر عشق پابدان گذاشت نخواهد رسيد !

 

  نوشته شده توسط :  (اشک)

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)