ديار اشك
افسانه من

افسانة من

 

ای اشک سوزان ، ای چراغ خانة من

 

ای از تو روشن خانه و کاشانة من

 

ای آه آتش خیز من ، ای در دل شب

 

بر شعلة سوزان دل پروانة من

 

ای عقده ، ای اشک فشرده در گلویم

 

با خون دل آغشته آب و دانة من

 

ای سینه ، ای خالی زهر نیرنگ و کینه

 

ای از خرابیهای دل ویرانة من

 

ای جان درد آلودة محنت نصیبم

 

ای رفته از کف در غم جانانة من

 

غم ؟ ای نشانده در صف میخانه مستم

 

بر سنگ مدهوشی زده پیمانة من

 

ای دیده ، ای از بی نصیبی مات و حیران

 

ای بینوا تر از دل دیوانة من

 

بیهوده میسوزید و مینالید از غم

 

ای آشنایان ز خود بیگانة من

 

افسانه شد مهر و وفاداری و یاری

 

کوته کنید ای همرهان ، افسانة من

           

                                                         شاعر : بيژن ترقی

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)