ديار اشك
راز عشق

                                     راز عشق

 

عشق يعني لحظه هاي التهاب

 

عشق يعني لحظه هاي ناب ناب

 

عشق يعني قطره ودريا شدن

 

عشق يعني ديده بر در دوختن

 

عشق يعني در فراقش سوختن

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)