ديار اشك
 

در دنيايد عشق اندر عقل وفهم

 

هست بيرون از بيان نقل و  وهم

 

عشق را هم عشق مي داند كه چيست

 

غير وي را درك وي در خود نيست

 

عشق سودايي است بي سود و زيان

 

عشق دريايي است بي كشتي روان

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)